Технология Soil Algae

5e_algae_logo_v2

Азотфіксуючі ґрунтові водорості (NF Algae), або ціанобактерії – це одноклітинні колоніальні мікроорганізми, які за своєю природою є фотоавтотрофами, тобто здатні до фотосинтезу. Серед ціанобактерій тільки деякі види здатні до азотфіксації, завдяки тому, що вони мають спеціалізовані клітини - гетероцисти і гормогонії. Гетероцисти виконують функцію азотфіксації, тоді як у інших клітинах відбувається фотосинтез. Накопичений зв’язаний азот зосереджується в гранулах ціанофіцина, або експортується у вигляді глутамінової кислоти.

 

NFS_003

 

Агрономічно корисні ґрунтові водорості (NF Algae) є такими не тільки завдяки тому, що вони активно фіксують азот повітря, а й завдяки здатності продукувати біологічно активні речовини, зокрема фітогормони та амінокислоти. Вони забезпечують оптимізацію гормонального стану та амінокислотного складу рослин, що позитивно впливає на продукційний процесс сільськогосподарських культур.

 

 DSC_0709

 

Згідно сучасних уявлень, у будь-якому агроценозі між рослинами і мікроорганізмами відбуваються молекулярні взаємодії, які супроводжуються обміном метаболітами. Мікроорганізми сприяють формуванню в ризосферній зоні фонду доступних рослині поживних речовин і фізіологічно активних сполук. Тому таку підвищену зацікавленість у виробничників викликає застосування біопрепаратів у технології вирощування сільськогосподарських культур.

 DSC_0702

 

Науковці ТОВ «НВП «5 Елемент» розробили препарати на основі власного штаму IMB K-19 азот фіксуючих ґрунтових водоростей

(Nostoc commune) які мають такі основні властивості:

  • стимулюють енергію проростання насіння та ростові процеси у рослинах внаслідок виділення низки фітогормонів (гібереліни, ауксини, цитокініни);
  • забезпечують рослини доступним азотом (переводять атмосферний молекулярний N2 у доступну для рослин нітратну форму);
  • утримують вологу в ґрунті за рахунок гідрофільного колоніального слизу;
  • здійснюють захист рослини від патогенних грибів - фунгіцидна активність (nosto fungicidin);
  • сприяють збереженню та відновленню родючості ґрунту – структурують мікрочастки, розпушують ґрунт, насичують органічними речовинами, запобігають ерозії;
  • поглинають мінеральні солі з поверхні ґрунту та роблять їх доступними для рослин (хелатизують хімічні елементи ґрунту, утворюючи комплексні сполуки металів із деякими органічними речовинами, іони металів переходять в розчинний стан за рахунок наявності органічного манітолу);
  • стимулюють розвиток корисної мікрофлори ґрунту;
  • поліпшують аерацію ґрунту;
  • є антистресантом для рослин.

 

ТОВ «НВП «5 Елемент» налагодило промислове виробництво препаратів на основі зареєстрованого штаму азотфіксуючих ґрунтових водоростей.

 

 

Для цього задіяно ряд потужних фотобіореакторів, у яких відбувається вирощування ціанобактерій. Після досягнення щільності, вміст реактора розділяється на складові - власне живу культуру водоростей, та надзвичайно цінну культуральну рідину, в якій вирощувались водорості.

Культуральна рідина (концентрат продуктів життєдіяльності азот фіксуючої ґрунтової водорості Nostoc commune) містить біологічно збалансовану кількість макро- і мікроелементів, 17 вільних амінокислот, три групи ріст стимулюючих фітогормонів, манітол та інші біологічно активні речовини.

Альголізація ґрунтів (внесення живої біомаси ґрунтових водоростей у грунт) дозволяє покращити їх родючість, підвищити врожайність та якість сільськогосподарської продукції при зменшенні витрат на добрива. Альголізація ґрунту посилює розвиток ґрунтових бактерій-азот фіксаторів в зоні ризосфери і пригнічує ріст патогенної мікрофлори.

Запропоновану нами технологію можна застосовувати для ре медіації ґрунтів в промислових районах, де Агро ландшафт був порушений внаслідок видобутку корисних копалин, затоплення, зміщення, ерозії тощо.

Технологія є «зеленою», повністю екологічно безпечною. Препарати на основі азот фіксуючих ґрунтових водоростей (NF Algae 5 element) застосовуються для передпосівного праймування насіння і фоліарного внесення при вирощуванні сільськогосподарських культур. У захищеному ґрунті можуть застосовуватися як при гідропонній культурі, так і в якості чистої альгокультури при внесенні в ґрунт. Технологія дає можливість скоротити обсяги внесення синтетичних азотних добрив, що в свою чергу, сприятиме отриманню високоякісної сільськогосподарської продукції з вмістом нітритів та нітратів значно нижче ГДК. Місія нашої технології зробити екологічне землеробство («біо») настільки ж ефективним і продуктивним як традиційне.

Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючої ґрунтової водорості Nostoc commune (ТУ У 20.1-40315814-004:2020містить макро- і мікроелементи, 17 вільних амінокислот, низку фітогормонів, лактонів (сигнальних молекул) - і є цілісною біологічною формулою, яку створила сама природа (див. етикетку). Насичений вітамінами, мікро- і мікроелементами, причому у формі, яка легко засвоюється рослинами. антибактеріальну, антигрибкову активність (ліпопептид носто фунгіцидин та інші).

 

Концентрат застосовується у вигляді водного розчину у баковій сумішці з іншими препаратами (сумісний з усіма агрохімікатами) шляхом листкової обробки рослин впродовж вегетаційного періоду*.

 

 

__cart__